Pedagogsida

Böcker och högläsning i skola och förskola

Att arbeta med böcker i undervisningen är ett fantastiskt sätt att skapa gemensamma upplevelser, sätta sig in i andras perspektiv och därigenom bygga förståelse och tolerans. Det är ett sätt att utveckla språket, fantasin och föreställningsförmågan. Det är ett sätt att utveckla demokrati genom dialogiska samtal, där vi alla kan tänka olika utan att det finns rätt och fel. Böcker och högläsning borde därför vara en självklar del i borde förskolans och skolans undervisning.

En föreläsare jag lyssnade på gjorde en liknelse som jag har tagit till mig. Hon använde sig av fönster och spegel som metafor. De böcker vi väljer att arbeta med behöver både fönster vara ett fönster mot omvärlden och en spegel mot mig själv. Spegeln ska ge mig igenkänning och trygghet, få mig att känna tillhörighet och hjälpa mig undersöka frågor som finns nära mig. Spegeln har också ett språk som jag känner igen och kan vila i. Fönstret ska vidga mina perspektiv mot andra, öka förståelsen för andras upplevelser, ge kunskap om världen. Fönstrets språk utmanar mig med nya begrepp och vidgar min värld.

Att arbeta med hållbar utveckling är något som ligger mig varmt om hjärtat och som jag har tagit ställning för. Hållbar utveckling kan beskrivas som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Gro Harlem Brundtland, 1987) Begreppet delas ofta upp i delarna social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet som alla hänger ihop och är beroende av varandra.

Social hållbarhet handlar om vår värdegrund, att vi alla är lika mycket värda oavsett olikheter. Vi behöver bygga ett samhälle med ödmjukhet och tolerans som främjar människors välbefinnande. I mina böcker finns en mångfald av människor och kulturer representerade. Det är ett aktivt val att bilderna ska vara spegel för många samtidigt som texten inte lyfter fram dessa olikheter specifikt. Olikheterna ska vara vardagliga och inte något annorlunda. Samtidigt kan vi följa hur Vide och Miarika i Bakom varje fönster, använder olikheterna till något positivt som ger gemenskap tillbaka. Vi kan också följa Miras funderingar, i Mira och Herr G, kring vad en tjuv är och att det kanske inte är en dålig person. 

Ekonomisk hållbarhet handlar om förståelsen för pengar och andra resurser, att de har ett värde och inte är oändliga. Det handlar om att vårda de resurser vi har för en långsiktig hållbarhet. I Bakom varje fönster tar Vide och Miarika hand om och vårdar de resurser de har genom återanvändning och reparationer. I boken Vadå, pengar?, som kommer våren 2024, undersöker My och Ruben begreppet pengar, vad de har för värde och hur man kan få tag i dem.

Ekologisk hållbarhet handlar om att ta hand om vår natur, att vårda den så den ska hålla och kunna försörja oss även i framtiden. Det handlar både om kunskap kring hur vi påverkar miljön och om att skapa relation till naturen och de som bor där. I flera av böckerna finns exempel på hur barnen återvinner skräp i naturen för att använda till något nytt. Vi kan också följa Mira som i Skjulet i skogen vistas i naturen, plockar blåbär och visar respekt för alla små djur. I Ljus och mörker får vi följa med till De två himlarnas land, där naturen alltid är närvarande och där balansen är viktig för välbefinnandet.


Mer att läsa

Därför är högläsning så viktigt – Vi lärare

”Traditionellt har högläsning använts som en övergångsaktivitet i förskolan, ett lugnande moment. Men i dag är forskare och förskollärare överens om att det är en fantastisk pedagogisk metod.”
Forskning: Därför är högläsning så viktigt | Förskolan (vilarare.se)


Obstämbarhetens möjligheter – Lise-lott Ökvist

”Människan har en naturlig benägenhet att undvika mångtydighet och vaga, motsägelsefulla situationer, ett fenomen som man inom psykologin kallar för ambiguitetsintolerans. Denna intolerans gör att vi instinktivt drivs till att kategorisera vår omgivning i olika fack såsom rätt och fel, gott och ont i syfte att skapa struktur, tydlighet och ordning. /…/ Det finns dock lösningar på problematiken. Möter man motsägelsefullhet inom ett område har man nämligen en större förmåga till att tolerera nästa ambivalenta situation. Ett sådant område är konsten, inte minst skönlitteraturen som, likt andra konstformer, ställer frågor som inte nödvändigtvis kräver entydiga svar.”
FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)


Arbetsmaterial

Till alla mina böcker finns förberett arbetsmaterial som du som pedagog kan använda dig av. Se det som ett smörgåsbord att välja av, där du sedan kan använda din pedagogiska kunskap för att bedöma vad som passar i ert sammanhang och göra anpassningar utifrån det.

Lärarhandledning Vadå pengar.pdf

Arbetsmaterial till Vadå, pengar?

Här kommer snart mer...

Lärarhandledning Bakom varje fönster.pdf

Material till Bakom varje fönster

Bildstöd Bakom varje fönster.pdf

Bildstöd till Bakom varje fönster

Lärarhandledning Mira och Herr G.pdf

Material till Mira och Herr G

Lärarhandledning Skjulet i skogen.pdf

Material till Skjulet i skogen

Färgläggningsbilder Bakom varje fönster.pdf

Färgläggningsbilder till Bakom varje fönster

Färgläggningsbilder Mira och Herr G.pdf

Färgläggningsbilder till Mira och Herr G

Färgläggningsbilder Skjulet i skogen.pdf

Färgläggningsbilder till Skjulet i skogen